Nguyễn Xuân Hoàng

- Ngày sinh: 16/12/1981
- Quê quán: Bắc Ninh