Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80x80

Năm sáng tác: 2014

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu


Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tranh : Phía sau ý thức.
Kích thước: 150 cm x 150 cm
Năm sáng tác 2015
Chất liệu sơn dầu

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tranh.KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN
Tác giả: NGUYỄN CHUNG
Kích thước. 2m x2m
Năm sáng tác 2014
Chất liệu: sơn dầu.

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu
Tác phẩmPhật
Kích thước158x170cm
Chất liệuSơn dầu


Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tranh: Bữa tiệc

Kích thước: 80x 80cm 

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tác phẩm: Sự trỗi dậy của ý thức

Kích thước: 1.5x1.5m

Năm sáng tác: 2014

Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm : Thiên đường - Địa ngục

Kích thước : 1m x 1,73m ( gồm 7 tấm ghép lại )


Họa sĩ: Nguyen Chung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tên tác phẩm: Pinochio

Kích thước: 1200 x 600cm

Năm sáng tác: 2014

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The impression

Kích thước: 2 x132 x162 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm: 2007

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 1

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 30x40m

Năm : 1997

Họa sĩ : Xuân Lân


Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 2

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 37x 113cm

Năm : 2001

Họa sĩ : Xuân Lân


Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 3

Kích thước: 20 x 20 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The impression 3

Kích thước: 45 x 63 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 4

Kích thước: 30 x 40 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Black

Kích thước: 45 x 63 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Black night

Kích thước: 45x63 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 5

Kích thước: 30x 40 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 6

Kích thước: 45 x 63 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 7

Kích thước: 30 x 40 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The impression 3

Kích thước: 135 x162 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The impression 4

Kích thước: 63 x 126 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The  emotion 1

Kích thước: 120 x 120 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: The passion 8

Kích thước: 20 x 20 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Xuân Lân

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Tác phẩm: Ảo vọng 1 

Bộ sưu tập: art jazz

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 100 x 100 cm

Năm : 2014

Họa sĩ: Vũ Công Khương

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Tác phẩm: Ảo vọng 2

Bộ sưu tập: Art jazz

Kích thước: 100 x 100cm

Chất liệu: Acrylic

Năm : 2014

Họa sĩ: Vũ Công Khương

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh:

Tác phẩm: Ảo ảnh 1

Bộ sưu tập: Art jazz

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm: 2014

Họa sĩ : Vũ Công Khương

Họa sĩ: Tào Linh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Tác phẩm: Tự sự ngày  tình nhân

Kích thước: 80x160 cm

Chất liệu: Sơn dầu


Họa sĩ: Tào Linh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 80 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ : Tào Linh

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu


Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu : Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sợn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Hoàng Trần Hải Yến Loại tranh: Tranh sơn dầu
Tác phẩm: Quái 11 ( Love me )
Kích thước: 120x 90 cm
Chất liệu: Sơn dầu
Họa sĩ: Hoàng Trần Hải Yến
Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110x130cm

Chất liệu: Sơn dầu 

Họa sĩ: Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 110 x 130 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm: 2012

Họa sĩ : Minh Châu

Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu
Kích thước: 110 x 130 cm
Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Đinh Nguyễn Duy Quyền Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước:

Chất liệu: Sơn dầu


Họa sĩ: Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 85 x 160 cm

Chất liệu: Tổng hợp


Họa sĩ: Đinh Nguyễn Duy Quyền Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Tổng hợp

Năm: 2014

Họa sĩ: Henri Nguyen Qui Kien Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Đã được triển lãm tại bảo tàng Vandemois Pháp và chương trình Biến Tấu của Đài truyền hình Việt Nam

Họa sĩ: Henri Nguyen Qui Kien Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Đã được triển lãm tại bảo tàng Vandemois Pháp và chương trình Biến Tấu của Đài truyền hình Việt Nam

Họa sĩ: Đức Lợi Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 60 x 90 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm : 2014

Họa sĩ: Đức Lợi Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 90 x 160 cm

Chất liệu: Sơn dầu và Acrylic

Năm 2014

Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 75 x 95 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Henri Nguyen Qui Kien Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Đã được triển lãm tại bảo tàng Vandemois Pháp và chương trình Biến Tấu của Đài truyền hình Việt Nam

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 120 x 120 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm : 2013

Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 75 x 95

Chất liệu: Sơn dầu


Họa sĩ: Henri Nguyen Qui Kien Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Đã được triển lãm tại bảo tàng Vandemois Pháp và chương trình Biến Tấu của Đài truyền hình Việt Nam

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 150 x 175 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm: 2014

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 160 x 160 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm : 2009

Tham dự triển lãm toàn quốc

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 60 x 60 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm 2014

Triển lãm Biennale tại Italia năm 2014

Họa sĩ: Đinh Đức Vinh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 120 x 120 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Họa sĩ: Hoàng Trần Hải Yến Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 120 x 100 cm

Chất liệu : Sơn dầu

Năm 2013

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thươc: 150 x 150 cm

Chất liệu: Acrylic


Họa sĩ: Đinh Nguyễn Duy Quyền Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 100 x 100 cm

Chất liệu: Sơn dầu + Acrylic

Năm: 2013

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Another realm (no.2)
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Another realm (no.1)
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu


Artist: Dang Tu Thu
Name: Potrait of Huyen 
Material: Oil on canvas
Size: 50x70 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Dang Tu Thu
Name: Potrait of Zan
Material: Oil on canvas
Size: 50x70 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Dang Tu Thu
Name: Potrait of Misol
Material: Oil on canvas
Size: 50x70 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Xuan Lan
Name: Blue rhapsody 
Material: Oil on canvas
Size: 198x198 (cm)
Created year: 2012-2015

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Vu Cong Khuong
Name: Street under bridge 
Material: Oil on canvas
Size: 150x150 (cm)
Created year: 2014-2015

Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Pham Anh
Name: Moving no.1
Material: Oil on canvas
Size: 120x160 (cm)
Created year: 2014-2015

Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Huu Duc
Name: Night story
Material: Oil on canvas
Size: 80x80 (cm)
Created year: 2014-2015

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Xuan Lan
Name: Potrait of Man
Material: Oil on canvas
Size: 30x40 (cm)
Created year: 1999

Họa sĩ: Xuân Lân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Xuan Lan
Name: Potrait of woman 
Material: Oil on canvas
Size: 30x40 (cm)
Created year: 1999

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Another realm (no.4)
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Another realm (no.3)
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Memory
Material: Oil on canvas
Size: 170x170 (cm)
Created year: 2013-2015

Họa sĩ: Nguyễn Minh Tân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Nguyen Minh Tan
Name: Beholder
Material: Oil on canvas
Size: 150x150 (cm)
Created year: 2010-2013

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Dang Tu Thu
Name: Potrait of Misol 2
Material: Oil on canvas
Size: 50x70 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Huu Duc 
Name: Silent no.1
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu Artist: Huu Duc 
Name: Silent no.2
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015
Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Artist: Dang Tu Thu
Name: My lovely cat
Material: Oil on canvas
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Artist: Vu Cong Khuong
Name: Jazz 1
Material: Acrylic
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Artist: Vu Cong Khuong
Name: Jazz 2
Material: Acrylic 
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Artist: Vu Cong Khuong
Name: Jazz 3
Material: Acrylic 
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Artist: Vu Cong Khuong
Name: Jazz 4
Material: Acrylic 
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Artist: Vu Cong Khuong
Name: Jazz 5
Material: Acrylic 
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh:

Artist: Vu Cong Khuong
Name: Jazz 6
Material: Acrylic 
Size: 50x50 (cm)
Created year: 2015

OBSESSION III Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vo thanh than Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Kích thước: 120*200cm

Năm sáng tác: 2015

Số điện thoại: 0934775362

Email: thanvo7891@gmail.com

Tên họa sỹ: Võ Thành Thân

Mouse Bước giá: 0 vnđ Họa sĩ: Vo thanh than Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Son dau tren toan

Kích thước: 50*50cm

Năm sáng tác: 2016

Số điện thoại: 0934775362

Email: thanvo7891@gmail.com

Tên họa sỹ: Võ Thành Thân

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 09

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 20

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70x50cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70x50cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Họa sĩ: Đặng Tú Thư Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50x70cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0912359468

Email: tuthu78@gmail.com

Tên họa sỹ: Đặng Tú Thư

Misol no.4 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Le Hieu Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: acrylic

Kích thước: 50x50cm

Năm sáng tác: 2015-2016

Số điện thoại: 0945 283 441

Email: lehieu.vart@gmail.com

Tên họa sỹ: Lê Hiếu

Phai 2 Bước giá: 500,000 vnđ Họa sĩ: Phan Đình Khánh Loại tranh: Tổng hợp

Chất liệu: Digital Painting

Kích thước: 50x70 cm

Năm sáng tác: 2016

Số điện thoại: 0935240926

Email: dinhkhanhphan@gmail.com

Tên họa sỹ: Phan Đình Khánh

The Beauty Bước giá: 20 vnđ Họa sĩ: minhhai Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Canvas

Kích thước: 25x25cm

Năm sáng tác: 2015

Số điện thoại: +84988376634

Email: minhhaicaothi@gmail.com

Tên họa sỹ: Nikos Kanellos

Life is a game Bước giá: 20 vnđ Họa sĩ: minhhai Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Canvas

Kích thước: 25x25cm

Năm sáng tác: 2015

Số điện thoại: +84988376634

Email: minhhaicaothi@gmail.com

Tên họa sỹ: Nikos Kanellos

Họa sĩ: Trần Viết Thục Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn Dầu

Kích thước: 90 * 180 cm

Năm sáng tác: 2016

Số điện thoại: 01649821803

Email: artthuc8@gmail.com

Tên họa sỹ: Trần Viết Thục

Họa sĩ: Trần Viết Thục Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn Dầu

Kích thước: 80*160 cm

Năm sáng tác: 2016

Số điện thoại: 01649821803

Email: artthuc8@gmail.com

Tên họa sỹ: Trần Viết Thục

Lò đốt gói âm dương Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 108cm x 86cm

Năm sáng tác: 2016

Cung đường Bắc Sơn Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 72cm x 82cm

Năm sáng tác: 2016

Mùa lúa Mù Cang Chải Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 76cm

Năm sàng tác: 2016

Nắng Đồng Văn 1 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 40cm x 60cm

Năm sáng tác: 2016

Nắng Đồng Văn 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 97x87 cm

Năm sáng tác: 2016

Nắng Đường Lâm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 70x90 cm

Năm sáng tác: 2015

Nắng Phó Cáo Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 40x60 cm


Nắng sớm Phà Cò Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120x109 cm

Năm sáng tác: 2014

Nắng Tu Sìn Hồ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x70 cm

Năm sáng tác: 2016

Tây Bắc hùng vĩ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh:

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120x100 cm

Năm sáng tác: 2012

Vạt nắng Bắc Sơn Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 62x82 cm

Năm sáng tác: 2016

Xuân Mộc Châu 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acylic

Kích thước: 80x90 cm

Năm sáng tác: 2014

Xuân Mộc Châu 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 108x87 cm

Năm sáng tác: 2014

Xuân Phà Cò 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 62x82 cm

Năm sáng tác:2014

Xuân Phà Cò 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 100x90 cm

Năm sáng tác: 2013

BẦU TRỜI NHUNG NHỚ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: BẦU TRỜI NHUNG NHỚ

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

GÓC NHÌN CÁI ĐẸP Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TỪ XƯỞNG VẼ NHÌN RA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

NGƯỜI MỘNG MƠ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

GÓC NHÌN CÁI ĐẸP 02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

SỰ RÀNG BUỘC Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

HỘI NGỘ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TÌNH YÊU, NGUỒN GỐC SỰ SÁNG TẠO Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

CON ĐƯỜNG HỘI NHẬP Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

VŨ ĐIỆU SALSA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

NHÌN LẠI MÌNH Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

CÙNG EM ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TA TỚI TỪ NƠI TA ĐÃ ĐẾN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

TÌNH YÊU, NỖI NHỚ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Minh Châu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2012

THÚY KIỂU, KIM TRỌNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Loại tranh: Tranh sơn dầu Size: 130x110cm
Material: Oil on canvas
Created year; 2012
MJ06 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm
Material: Acrylic
Created year: 2013

MJ07 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic Size: 135x150cm
Material: Arcrylic
Created year: 2013
MJ08 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 135X150cm
Material: Arcrylic
Created year: 2014

MJ10 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 135x150cm
Material: Arcrylic
Created year: 2014

MJ11 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 135x150cm
Material: Arcrylic
Created year: 2014

MJ12 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150X100cm

Material: Arcrylic

Created year: 2014

MJ13 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size:  100X150CM

Material: Arcrylic

Created year: 2014

MJ15 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 135X150cm

Material: Arcrylic

Created year:  2015

MJ14 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150X135cm

Material: Arcrylic

Created year: 2015

MJ16 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150X135cm

Material: Arcrylic

Created year: 2015

MJ17 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150X100

Material: Arcrylic

Created year: 2015

MJ18 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150X135cm    

Material: Arcrylic

Created year: 2015

MJ19 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x100cm

Material: Arcrylic

Created year: 2015

MJ20 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x100

Material: Arcrylic

Created year: 

MJ09 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 135x150cm

Material: Arcrylic

Created year: 2014

AB 05 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 50x50cm
Material: Arcrylic
Created year: 2016 


L 18 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x100cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2016

L 19 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Cõi riêng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: NGUYỄN KHÁNH QUÝ Loại tranh: Tranh sơn dầu
Kích thước: 60x80 cm

Chất liệu: Sơn dầu
Năm sáng tác: 2016
Mùa khát Bước giá: 5,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Viết Thục Loại tranh:

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80* 160 cm

Năm sáng tác: 2016

Số điện thoại: 01649821803

Email: artthuc8@gmail.com

Tên họa sỹ: Trần Viết Thục

Câu chuyện của gốm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: NGUYỄN KHÁNH QUÝ Loại tranh: Tranh sơn dầu
Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước: 80x80 cm
Năm sáng tác: 2016 

Trước giờ biểu diễn Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đoàn Văn Cường Loại tranh: Tranh lụa

Năm sáng  tác:2015
Chất liệu  :lụa
Kích thước: 40x60 cm

Chuyện trò Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đoàn Văn Cường Loại tranh: Tranh sơn mài
Chất liệu:  Sơn mài
Năm  sáng  tác: 2016
Kích  thước: 80x100 cm
CHẬU HOA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60X80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

CHÚ TẾU Ở ĐÂU MAU VỀ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x140cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

ĐƯỜNG LÊN CỔNG TRỜI Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 155x172cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

Chuyển động 5 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 6 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 7 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 1 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước:  160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 2 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 3 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chuyển động 4 Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Anh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x120 cm

Năm sáng tác: 2015

Chiều khác Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Lương Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chát liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x200 cm

Năm sáng tác: 2011

Điểm nóng Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Lương Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160x200 cm

Năm sáng tác: 2011

GIẤC MƠ PHỐ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu
Size:  140x160cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2015
HOA NẮNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x100cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2015

HOA SEN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x80cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2016


NO ẤM Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 140x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

PHỐ ĐÊM Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x120cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

RÌA LÀNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

TỰ DO Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Quang Hiển Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x90cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

BUỔI SÁNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 128x140cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2014

TUỔI THẦN TIÊN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

NUDE 02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh:

Size: 50x70cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

TỐ NỮ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 80x60vm

Material: Sơn mài

Created year: 2010

MÙA PHƯỢNG VĨ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 90x95cm

Material: Sơn mài

Created year: 2016

NHỮNG NÀNG THƠ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Bùi Trọng Dư Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 80X120cm

Material: Sơn mài

Created year: 2014

THÁNG TƯ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Bùi Trọng Dư Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 60x80cm

Material: Sơn mài

Created year: 2014

TÌNH YÊU Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Bùi Trọng Dư Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 80x80cm

Material: Sơn mài

Created year: 2012

NGƯỜI CÙNG PHỐ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đặng Xuân Hùng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 145x158cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

CHÂN DUNG TỰ HỌA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đặng Xuân Hùng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 145x158cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

CHÂN DUNG THỢ GỐM Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đặng Xuân Hùng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 90X110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2011

L20 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x100

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

L21 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 105x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

R01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x150cm
Material: Oil on canvas
Created year: 2016

P48 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x125cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

P50 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 125x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

P51 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 125x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

PIG 10 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 125x100

Material: Arcrylic

Created year: 2016

S20 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 70x60cm

Material: Arcrylic

Created year: 2016

C01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 50x75cm

Material: Arcrylic

Created year: 2016

R03 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150cm

Material: Arcrylic

Created year: 2016

R04 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150

Material: Arcrylic

Created year: 2016

R02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150cm

Material: Arcrylic

Created year: 2016

FISH LIFE 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 105x80cm

Material: Arcrylic

Created year: 2016

FISH LIFE Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 70x143cm

Material: Arcrylic

Created year: 2016

L16 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 105x80cm

Material: Arcrylic

Created year: 2016

N95 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 50x50

Material: Arcrylic

Created year: 2016

S19 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 50x50

Material: Arcrylic

Created year: 2016

AB01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 105x80cm

Material: Arcrylic

Created year: 2015

AB04 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 105x80

Material: Oil on canvas

Created year: 2015

N93 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 75x150cm

Material: Arcrylic

Created year: 2015

N94 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x100

Material: Arcrylic

Created year: 2015

P47 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Loại tranh: Tranh Acrylic


S0S Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 80x160cm

Material: Arcrylic

Created year: 2016

Cõi hạnh phúc 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Hoang Phuc Quy Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 100x160 cm

Năm sáng tác: 2015

Cõi hạnh phúc 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Hoang Phuc Quy Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120x160 cm

Năm sáng tác: 2015

Cõi hạnh phúc 03 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Hoang Phuc Quy Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 100x170cm

Năm sáng tác: 2015

Cõi hạnh phúc 4 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Hoang Phuc Quy Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 100x160 cm

Năm sáng tác: 2015

Sen mùa đông Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Hoang Phuc Quy Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu : Acrylic

Kích thước: 100 x100 cm

Năm sáng tác : 2016

Mắt đen Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 165x160 cm

Năm sáng tác: 2016

Tự họa Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 128x165 cm

Năm sáng tác: 2016

Tuổi thơ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2012

Đi chợ phiên Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2012

Têm trầu Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2012

Kỹ nữ 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm thuộc bộ tranh "Kỹ nữ"

Kỹ nữ 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm thuộc bộ tranh "Kỹ nữ"

Đường bay 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Đường bay"

Đường bay 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh "Đường bay"

Đường bay 3 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Đường bay"

Đường bay 4 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh:

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 5 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 6 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 7 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 8 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 9 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh:

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 10 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 11 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 12 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 13 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Đường bay 14 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố 

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2015

Tác phẩm thuộc bộ tranh " Đường bay "

Bữa ăn cuối cùng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu:Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60cm

Năn sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Đợi chờ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu:Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60cm

Năn sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu:Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60cm

Năn sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Đợ chờ 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 3 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Đợi chờ 4 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Hi vọng cuối cùng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 5 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 6 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 7 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 8 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 9 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 10 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 11 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 12 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Thoát Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"c

Trôi Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Tuổi thơ 13 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 80x60 cm

Năm sáng tác: 2014 - 2015

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Tuổi thơ"

Về nhà 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Về nhà"

Về nhà 3 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Về nhà"

Về nhà 5 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Về nhà"

Về nhà 7 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Về nhà"

Về nhà 8 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Về nhà"

Về nhà 9 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Lê Minh Phong Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic trên bố

Kích thước: 100x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Tác phẩm nằm trong bộ tranh "Về nhà"

TỰ HỌA Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 128x165cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Tuổi thơ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 60x80cm

Material: Sơn mài

Created year: 2012

ĐI CHỢ PHIÊN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 60x80cm

Material: Sơn mài

Created year: 2012

Họa sĩ: Nguyễn Đình Hợp Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

H01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x120cm

Material: Arcrylic

Created year: 2014

H02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 120x150cm

Material: Arcylic

Created year: 2015

H03 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 120x150

Material: Arcrylic

Created year: 2015

HORSE 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x50cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

HORSE IN MƯỜNG KHƯƠNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 70x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

L02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L06 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 115x70cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L07 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 115x70cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L08 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 115x70cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L09 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 115x70

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

L10 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 105x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

LADY IN READ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

MJ01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x105cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

MJ02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 105x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

MJ03 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x105cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

N20 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x120cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N23 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x150

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N24 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x50cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N28 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N30 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x120

Material: Oil on canvas

Created year: 2008

N35 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

N41 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

N50 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x150

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

N51 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 100x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

N65 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 160x110cm

Material: Arcrylic

Created year: 2012

N67 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 110x160cm

Material: Arcrylic

Created year: 2012

N70 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

N71 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

N74 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 75x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

N76 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2014

N77 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm

Material: Arcrylic

Created year: 2014

N78 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x100cm

Material: Arcrylic

Created year: 2014

N79 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2014

Hương đầu mùa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 100x100cm Năm sáng tác: 2016

Xuân trên đồi Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 120x120cm Năm sáng tác: 2016

Hai chị em thưởng trả Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 80x95cm Năm sáng tác: 2016

Xuân Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 100x100cm Năm sáng tác: 2016

Tình mẫu tử Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 80x95 Năm sáng tác: 2016

Hương sen 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 80x95 Năm sáng tác: 2016

Lên chùa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 100x100cm Năm sáng tác: 2016

Hương sen 3 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 100x100cm Năm sáng tác: 2016

Chợ hoa Đà Lạt Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên toan Kích thước: 160x230 Năm sáng tác: 2008

N80 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm

Material: Arcrylic

Created year: 2014

N83 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm

Material: Arcrylic

Created year: 2014

N85 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2014

N87 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x100cm

Material: Acrylic

Created year: 2014

N88 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2014

N89 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2014

N92 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x75cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

P01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x150

Material: Oil on canvas

Created year: 2010

P02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2011

P03 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2011

P04 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2012

Ái tình xanh Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 70x120 cm

Năm sáng tác: 2016

Bầu đông Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x110

Năm sáng tác: 2016

Bàu hạ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x90

Năm sáng tác: 2016

Đàn gà trong nắng 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Đàn gà trong nắng 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2016

Đêm xanh Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 70x125 cm

Năm sáng tác: 2016

Người đàn bà dưới tuyết Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x80cm

Năm sáng tác: 2016

Nắng sớm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 50x100 cm

Năm sáng tác: 2016

Vùng ánh sáng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh:

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x100cm

Năm sáng tác: 2016

NUDE 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 80x100 cm

Năm sáng tác: 2016

NUDE 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 100x100 cm

Năm sáng tác: 2016 

NUDE 3 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 130x150 cm

Năm sáng tác: 2016

NUDE 4 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Thế Vĩnh Loại tranh: Tranh sơn dầu

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 100x150 cm

Năm sáng tác: 2016

P05 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2012

Mùa đông Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Hùng Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 150x100cm

Năm sáng tác: 2016

P07 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 110x160cm

Material: Acrylic

Created year: 2012

Mùa thu vàng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Hùng Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120x100 cm

Năm sáng tác: 2016

P09 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

Trong đêm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 150x100 cm

Năm sáng tác: 2016

P10 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

Mùa cốm về Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Hùng Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 140x70 cm

Năm sáng tác: 2016

P16 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

P17 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 160x110cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

Mùa mưa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Hùng Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 90x120 cm

Năm sáng tác: 2016

P21 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

Ngày nắng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Hùng Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120x80 cm

Năm sáng tác: 2016

P21 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

P23 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2012

Vô đề Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Hùng Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 186x120 cm

Năm sáng tác: 2016

P27 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P28 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

Đêm 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Chất liệu: Tổng hợp

Kích thước: 186x120 cm

Năm sáng tác: 2016

P29 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P30 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

Chênh vênh Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Hùng Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 186x120 cm

Năm sáng tác: 2016

P31 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P32 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P33 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P34 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P35 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P36 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110x160

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P37 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 110X160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2013

P39 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 55x70cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

P41 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 55x70cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

P42 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic
Size: 55x70cm
Material: Acrylic
Created year: 2015
P43 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 70x55cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

P45 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x120cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

P46 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x120cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

PIG 06 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 75x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

PIG 05 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 75x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

PIG01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 120x110cm

Material: Acrylic

Created year: 2014

PIG02 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 120x110cm

Material: Acrylic

Created year: 2014

PIG07 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x75cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

PIG08 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x120cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

PIG09 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x75cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

SELF 01 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x120cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

STILL LIFE 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x70cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 3 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 40x40cm

Material: Arcrylic

Created year: 2007

STILL LIFE 4 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh:

Size: 50x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 6 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 40x40cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 7 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 40x40cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 8 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 40x40cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 9 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2007

STILL LIFE 12 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Huy Dũng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2009

VƯỜN ĐÀO Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Xuân Doãn Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x160cm
Material:  Sơn mài
Created year: 2009

NUDE Bước giá: 20,000,000 vnđ Họa sĩ: TRẦN LƯU HẬU Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 80x150cm
Material: Acrylic
Created year: 2007

LÁ THU Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 70x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Ô QUAN CHƯỞNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 70X100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Mây núi Sa Pa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 57x77 cm

Năm sáng tác:2009

Xuân Hà Giang Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 57x77 cm

Năm sáng tác: 2009

Mùa hoa cải Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 57x77cm

Năm sáng tác: 2009

Xuân Sa Pa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 70x90 cm

Năm sáng tác: 2009

Bến Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 89x90 cm

Năm sáng tác: 2009

Quả đầu mùa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 89x90 cm

Năm sáng tác: 2009

Ao làng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 57x77 cm

Năm sáng tác: 2009

Ấn tượng Sa Pa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 55x77 cm

Năm sáng tác: 2009

Nắng sớm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100 cm

Năm sáng tác: 2009

Về bản Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x80 cm

Năm sáng tác: 2009

Tre làng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 57x77 cm

Năm sáng tác: 2009

Làng cổ Bát Tràng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước:

Năm sáng tác:

Ô quan chưởng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 57x77 cm

Năm sáng tác: 2009

Tĩnh vật Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x80 cm

Năm sáng tác: 2010

Đi chợ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 70x90 cm

Năm sáng tác: 2011

Ao làng trong kí ức xưa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100 cm

Năm sáng tác: 2011

Bản Pà Cò Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x80 cm

Năm sáng tác: 2010

Nắng sớm Pà Cò Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x90 cm

Năm sáng tác: 2010

Xuân cạn ngày Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100 cm

Năm sáng tác: 2009

Nắng sớm Sa Pa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2009

Nắng xuân Mộc Châu Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x80 cm

Năm sáng tác: 2009

Quê ngoại Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100 cm

Năm sáng tác: 2011

Biển sớm Tĩnh Gia Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2012

Phó Cáo buổi sáng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x90 cm

Năm sáng tác: 2008

Lạch tôm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100 cm

Năm sáng tác: 2012

Sương sớm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 60x80 cm

Năm sáng tác: 2009

Bản Cáo Phó Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120x100 cm

Năm sáng tác: 2012

Chớm thu Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 110x90 cm

Năm sáng tác: 2011

Sương mù Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80cm x 90cm

Năm sáng tác: 2010

Mưa xuân Pà Cò Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100 cm

Năm sáng tác: 2010

Nắng xuân Pà Cò Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100cm

Năm sáng tác: 2010

Xuân cạn ngày Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x80 cm

Năm sáng tác: 2009

Xuân về Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 100x80cm

Năm sáng tác: 2009

Nắng chiều Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước:  80x100cm

Năm sáng tác: 2012

Xuống chợ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100cm

Năm sáng tác: 2011

Kho muối Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100cm

Năm sáng tác: 2012

Trung du Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x80cm

Năm sáng tác: 2012

Chiều xuống Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100cm

Năm sáng tác: 2008

Bình minh Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x80cm

Năm sáng tác: 2010

Tây Bắc trùng điệp Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 110x90cm

Năm sáng tác: 2010

Đi chị em Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 70x90cm

Năm sáng tác: 2012

Xuân sớm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 20x70

Năm sáng tác: 2012

Ô quan chưởng 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100cm

Năm sáng tác: 2010

Buổi sớm Hải Hậu Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x110cm

Năm sáng tác: 2010

Ra khơi Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100cm

Năm sáng tác:  2013

Nắng hanh Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 60x80cm

Năm sáng tác: 2009

MÙA LÁ RỤNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

PHỐ HÀNG DẦU Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 60x80cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

QUÊ NHÀ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 50x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

NHỊP SỐNG Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Phạm Xuân Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x60cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

PHỐ HÀNG RƯƠI Bước giá: 5,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x120cm

Material: Laquere

Created year: 2012

BẢN PHÙNG Bước giá: 5,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x120cm

Material: Lacquere

Created year: 2012

NẮNG MỚI Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 150x90cm

Material: Lacquere

Created year: 2012

CHIỀU HÀ GIANG Bước giá: 5,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 100x150cm

Material: Lacquere

Created year: 2016

CỔNG ĐỀN NGỌC SƠN Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x160cm

Material: Lacquere

Created year: 2012

NẮNG THU Bước giá: 5,000,000 vnđ Họa sĩ: Chu Cường Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 120x120cm

Material: Lacquere

Created year: 2012

NGÀY XANH THẲM Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: TRẦN XUÂN BÌNH Loại tranh: Tranh lụa

Size: 81x81cm

Material: Oil on silk

Created year: 2016

MƠ 2016 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: TRẦN XUÂN BÌNH Loại tranh: Tranh lụa

Size: 81x81cm

Material: Silk

Created year: 2016

GỐM VIỆT Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

HỘI AN Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x120cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Hoa đào vào xuân Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 100x80cm

Năm sáng tác: 2009

Nắng Y Tí Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x60cm

Năm sáng tác: 2011

Người Mông Mộc Châu Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x80cm

Năm sáng tác: 2012

Bán thổ cẩm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 100x80cm

Năm sáng tác: 2012

Thuyền về Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 60x40cm

Năm sáng tác: 2012

Ngõ nhỏ xóm nhỏ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 70cm x 90cm

Năm sáng tác: 2012

Mù Cang Chải mùa gặt Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120x100 cm

Năm sáng tác:2013

Ngõ xóm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 70x90 cm

Năm sáng tác:2013

Hoa mận Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80x100cm 

Năm sáng tác: 2011

Ra mùa gặt Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Đỗ Huy Thanh Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 60x50 cm

Năm sáng tác:2013

DƯ ÂM Bước giá: 20,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 120x200cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

HÓA RỒNG ĐƯỢC KHÔNG Bước giá: 20,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x450cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

JAZZ I Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size:  150x100cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

JAZZ II Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x100cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

JAZZ III Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size:  120x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

KHU VĂN HÓA Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

NGÕ CHỢ I Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x100cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

NGÕ CHỢ II Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 150x100cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

NGÕ CHỢ V - NHŨNG NGÀY ĐẦU THU Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x200cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

NHÀ EM ĐANG CAO HAY MÂY THẤP XUỐNG Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

NHỊP NỐI Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 120x200cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

ỐC ĐẢO XANH Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 100x200cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

PHỐ TẾT II Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 120x200cm

Material: Acrylic

Created year: 2015

PHƯỢNG CUỐI Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Loại tranh: Tranh Acrylic


SÁNG THÂU ĐÊM Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

SAU NHÀ LÀ CÁI THÁP ĐÔI Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x150cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

TRONG CƠN GIÔNG BÃO Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 120x200

Material: Acrylic

Created year: 2016

VÀNG THU Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 200x120cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

XE MỚI Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Vũ Công Khương Loại tranh: Tranh Acrylic

Size: 150x100cm

Material: Acrylic

Created year: 2016

CHUỖI CÂU CHUYỆN, GIẤC MƠ SỐ 04 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 119.5x149.5cm

Material: Lacquere on hessan

Created year: 2016

CHÂN DUNG CÔ GÁI TRÊN XE BUS Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 130x150cm

Material: Lacquere on hessian

Created year: 2016

WONDERLAND Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 83.7x97cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

CHÂN DUNG TRÍ TUỆ BAY TRONG DẢI NGÂN HÀ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tổng hợp

Size: 100x100cm

Material: Mixed on canvas

Created year: 2016

KHÔNG TÊN SỐ 05 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn mài

Size: 60.2x80.1cm

Material: Lacquere on wood

Created year: 2016

DREAM CONSTRUCT Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Trần Dân Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 130x150cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

BẾP VIỆT Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Hữu Đức Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 80x100cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Sen thơm của tinh thần Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2015

Lời gọi nơi cuối trời Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84cm

Chất liệu: Bút sắt + Màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Thời gian hoài niệm Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + Màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2015

Dấu vết thời gian Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + Màu nước trên giấy

Năm sáng tác:2015

Tiếng vọng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt + Màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Ah Ah Ah... Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Xuân Hoàng Loại tranh: Tranh Acrylic

Size:  120x160cm

Material: Oil on canvas

Created year: 2016

Sợ từ hai phía Bước giá: 10,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Xuân Hoàng Loại tranh: Tranh sơn dầu

Size: 120x160cm

Material: Oil on canvas

Created year:2016

Đôi mắt Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Thời gian xưa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Không gian của tâm thức Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Những điều huyền bí tiềm ẩn Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Nẻo về chân lý Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Hình ảnh khác về tư duy Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Hồn trắng tình trong Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2014

Ngày vô tận Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Tư duy cũ trong ngày mới Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Suy nghĩ và giải phóng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2014

Hành trình không lối thoát Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt

Năm sáng tác: 2014

Hình ảnh khác về cuộc sống Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x64 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Nhìn thấy gì Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt

Năm sáng tác: 2014

Giấc mơ bay Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt 

Năm sáng tác: 2014

Suy nghĩ ngày nay Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy đốt

Năm sáng tác: 2015

Hóa thân Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy đốt

Năm sáng tác: 2015

Lắng nghe và cảm thấy Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy đốt

Năm sáng tác: 2015

Giấc ngủ của tình yêu Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy đốt

Năm sáng tác: 2015

Trăng múa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy đốt

Năm sáng tác: 2015

Cuộc sống thực vào ảo Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy đốt

Năm sáng tác: 2015

Đối thoại theo ý tưởng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2015

Năng lượng bên trong Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2015

Số hiệu MH Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 50x70x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên gỗ

Năm sáng tác: 2015

Ngột ngạt sarin Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 50x70x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên gỗ

Năm sáng tác: 2015

Không gian bên trong tâm hồn Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 50x70x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên gỗ

Năm sáng tác: 2015


Nơi cuộc sống bắt đầu Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x69 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2015

Cây đời Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2015

Tiếng vọng bên trong Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x60cm

Chất liệu:  Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2015

Đời sống thực và ảo Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2015

Dai dẳng Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt+ màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Vòng xoay Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 80x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + Màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Kí ức không nguyên vẹn Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x60 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2015

Suy nghĩ tan vỡ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x60 cm

Chất liệu: Bút sắt + màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Huyền thoại sống Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt + Màu nước trên giấy

Năm sáng tác: 2016

bầu trời không còn là cuộc sống Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Không mặt không tên Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Tìm sống Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Cơ thể và sựu còn lại Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Khúc dạo đầu Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Mộng mị Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Bầu trời không còn là cuộc sống Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Kí ức 1972 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Tiếng vọng từ thiên nhiên Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Đức Hùng Loại tranh: Tổng hợp

Kích thước: 120x84 cm

Chất liệu: Bút sắt trên giấy

Năm sáng tác: 2016

Artist and model in fairylan Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác:2012

Artist and model (A letter from Titian to Cuong) Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

KÍch thước: 120x150 cm 

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2011

Artist and model Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước:100x80 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2013

Artist and model Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kich thước: 150x120 cm

Chất liệu: Acrylic

Catching fish Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước:140x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Fish girl Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Hanoi evancuate through Long Bien brigde Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x160 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Hawk venus 2 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 120x90 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Hawk venus 4 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 90x120 cm

Chất liệu: Acryllic

Năm sáng tác: 2014

Huế violet Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 110x22 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Lost and found Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Lotus venus Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x80 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2013

Love Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2013

My teacher Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 120x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2011

Oh no! Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2012

Pee on old jar Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x120 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2011 

Red mother Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 75x90 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2013

Relaxation Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 120x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2011

Hands in hands 2 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 90x210 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Hawk venus 1 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x160cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

In lotus pond Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2013

Let go! That is heaven Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2013

Red armchair and green armchair Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 90x140 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2015

Smocking with pip Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 90x70 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Blue sofa Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2015

Biển nhớ Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 70x90 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2016

Biết đâu nguồn cội Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 70x90 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2016

Lost and found 1 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

KÍch thước: 90x120 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Hawk venus 6 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 120x90 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Hawk venus 3 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 168x90 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Hawk venus 5 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 120x90 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Man Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x80 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2014

Artist and model Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 80x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2016

Flying with emotion Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2012

Góc phố Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 90x120 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2012

Hollywood Wall of Fame Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liêu: Acrylic

Năm sáng tác: 2012

Angle and five devil Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 120x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2011

Four season of artist Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

KÍch thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2010

Monalisa U-100 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2010

Miss Eva Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 165x90 cm

Chất liệu: Acrylic

Mr Adam Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 165x90 cm

Chất liệu: Acrylic

Thinking Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x120 cm

Chất liệu: Acrylic

Hộ pháp 1 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 60x180 cm

Chất liệu: Acrylic

Hộ pháp 2 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 180x60 cm

Chất liệu: Acrylic

Nude Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 80x240 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Valentins'day Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Great mother 1 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x55 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008          

Great mother 2 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x55 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Great mother 3 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x55 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Great mother 4 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x55 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Great mother 5 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x55 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Great mother 6 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x55 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Great mother 7 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x55 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Great mother 9 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x55 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Great mother 10 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x55 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2008

Self portrait four season Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 115x156 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2011

Flowers Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Rain Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Hoa giấy Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Black sun Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 100x100 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Catching fish Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Happy citizen Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2010

The champion of the clear Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Super Star of Smile Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acryllic

Năm sáng tác: 2017

Happy New Year - Buffalo Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

September 11 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

What smile Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Three smile of monalisa Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

KÍch thước: 210x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2009

Fairyland Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2009

Charmless of three women Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 150x150 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2009

Vững tay súng giữ màu hoa Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 80x120 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Hoa cỏ mùa xuân Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 75x180 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Lotus pond Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 60x240 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

Lotus pond 2 Bước giá: 1,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Nghĩa Cương Loại tranh: Tranh Acrylic

Kích thước: 90x120 cm

Chất liệu: Acrylic

Năm sáng tác: 2017

ĐEN & TRẮNG - BLACK AND WHITE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 205 x 205 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

EM VUI TỚI TRƯỜNG - I’M HAPPY TO GO TO SCHOOL Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 215 x 175 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TIẾNG KÊU CỨU CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ - AN EXCLAMATION FOR HELP OF THE WOMAN Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 185 x 185 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

LẠC VÀO THIÊN NHIÊN- LOST IN NATURE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 205 x 175 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2016

LẠI ĐÂY - COME HERE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 205 x 285 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

NGƯỜI ĐÀN BÀ TÔI YÊU - THE WOMAN I WHOM I LOVE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 205  x 235 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

THẦN TƯỢNG - IDOL Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 185 x 285 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

EM VUI THÌ EM HÁT -I’M HAPPY SO I SING Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 175x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ -HAPPY WOMAN’S DAY Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

BAY VÀO KHÔNG TRUNG -FLYING INTO THE AIR Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 120x150 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

ĐI TÌM VINH QUANG -FINDING GLORY Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

ĐI VỀ ĐÂU -WHERE TO GO Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

NINJIA BIẾN HÌNH -NINJIA TRANSFORMER Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TÔI SẮP BAY - I’M GOING TO FLY Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TẠI SAO PHẢI ĐẾN TRƯỜNG -WHY DO I HAVE TO GO TO SCHOOL Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

CHỊ YÊU -MY DEAR SISTER Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 135x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

LÊU LÊU - BLEH BLEH Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x135 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

NGƯỜI ĐÀN ÔNG - THE MAN Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 175x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

ĐI VỀ PHÍA TRƯỚC VÀ CHIẾN THẮNG - GO AHEAD AND WIN Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 155x155 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TRÒ HỀ - FARCE Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Mai Đại Lưu Loại tranh: Tranh sơn dầu

Kích thước: 200 x 235 cm

Chất liệu: Sơn dầu

Năm sáng tác: 2017

TẦNG TRỜI 24 Bước giá: 2,000,000 vnđ Họa sĩ: Nguyễn Vinh Trung Loại tranh: Tranh sơn dầu Meterial: Oil on canvas
Size: 120x100cm
Created year: 2017