TRẦN XUÂN BÌNH

Năm sinh: 1973
Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ Thuật Hà Nội
Giảng viên Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam